Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
22nd Jun, 2022

Share

तुझ्यामुळे भाग्यवान मी नाही प्रत्येक जण.
मनाचा माझ्या विचार करतेस एक एक क्षण.
तुझ्या शब्दांनी कधीच दुखवणार नाही माझं मन.
खूपच छान वाटेल तुझ्या सोबत प्रेमजीवन.
सिध्दनाथ साधामाणूस
साधामाणूस

190 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad