Bluepad | Bluepad
Bluepad
आयुष्य....
jayashree Patil
jayashree Patil
22nd Jun, 2022

Share

आयुष्य हे एका बंद पुस्तकां सारखं असत ...
त्यात आपण आपल्या अनुभवाचं लेखन करून
त्यामधील प्रत्येक पानात...
एक नवा मजकूर लिहायचं असतो...
कधी आनंद तर कधी दुःख ...
याच तर गुंफण असत आयुष्य....🤞😊
आयुष्य....

180 

Share


jayashree Patil
Written by
jayashree Patil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad