Bluepad | Bluepad
Bluepad
अपयश पचवायला पण हिम्मत लागते
A
Anuradha Patil
22nd Jun, 2022

Share

सध्याचे युग हे स्पर्धात्मक युग आहे.स्पर्धा म्हटले की यश-अपयश यापैकी काहीतरी आपल्या वाट्याला येणारच‌.यश आले तर आपण आनंदी होतो आणि जर अपयश आले आपण खचून जातो.
"अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे"
अपयश पचवायला पण हिम्मत लागते
जर या स्पर्धात्मक जगामध्ये आपल्या नशिबी अपयश जर आले ,तर आपण खचून न जाता आपल्या अपयशाचे यशामध्ये रूपांतर करण्याची हिम्मत आपण ठेवली पाहिजे.
सध्याच्या मुलांमध्ये अपयश पचवण्याची धमक राहिली नाही. त्यांना अपयश आले की लगेच त्यांच्या मनात आत्महत्या करण्याचा विचार घर करु लागतो.मुले कोणत्याही गोष्टीचा पुढचा मागचा विचार न करता आत्महत्या करतात.
आत्महत्या कोणत्याही गोष्टीचा मार्ग नाही.अपयश जर आले तर ते स्विकारण्याची आपल्यामध्ये हिम्मत असली पाहिजे.आत्महत्या जर केली त्यातून मार्ग निघेल का? या गोष्टीचा आपण विचार केला पाहिजे.आपला स्वतःचा राहू दे, पण आपल्या आई-वडिलांचा तरी विचार केला पाहिजे.आपण ह्यात नसताना आपल्या आई-वडिलांचे काय होईल याचा विचार आपण करायला हवा.
आणि आपल्याला मिळालेल्या अपयशातून नवीन उमेदीने व उत्साहाने यशाच्या वाटेकडे प्रस्थान केले पाहिजे.यासाठी आपल्याकडे अपयश पचवण्याची हिम्मत पाहिजे.आणि मिळालेल्या अपयशातून यशाकडे वाटचाल केली पाहिजे."अपयश ही यशाची गुरुकिल्ली आहे".

115 

Share


A
Written by
Anuradha Patil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad