Bluepad | Bluepad
Bluepad
✒️
अपर्णा
अपर्णा
22nd Jun, 2022

Share

हुशारी आणि शहाणपणा
यातला फरक न समजलेली माणसं
विदुषका सारखी असतात.
अपर्णा ✒️

165 

Share


अपर्णा
Written by
अपर्णा

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad