Bluepad | Bluepad
Bluepad
आठवांचा हा कल्लोळ
स्टिफन कमलाकर खावडिया
स्टिफन कमलाकर खावडिया
22nd Jun, 2022

Share

आठवांचा हा कल्लोळ
आठवता प्रेम दिन
मन क्षणात मयूर
शोध लोचनात पुन्हा
काळजात हुरहुर
वेळ उभी आठवात
भाव दाटला मनात
वाट झाली भिन्न तेव्हा
आला विरह दोघात
आज तुझ्या आठवात
काळ बराचं लोटला
लांब झाली छाया आता
जीव माझा रे थकला
वर्तमान मी जगलो
भूतकाळ घेऊन तो
आठवांचा हा कल्लोळ
ओघ जनू दुःखाचा तो
त्याच दुःखाच्या ओघाला
पूर येतो विचारांचा
गेले वाहात आयुष्य
तोल सुटला स्वतःचा
तरी ही आस मनात
स्वप्न अजून ही तेच
दिल खुलास जगतो
जरी लागली रे ठेच
ओल्या आहेत जखमा
आहे हृदय घायाळ
किती असाह्य वेदना
प्रेम विरहाची कळ
कळ सहन करत
आठवत मी जगेल
आठवांचा हा कल्लोळ
माझ्या प्रेमाचा असेल
स्टिफन कमलाकर खावडिया

188 

Share


स्टिफन कमलाकर खावडिया
Written by
स्टिफन कमलाकर खावडिया

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad