Bluepad | Bluepad
Bluepad
जोडीदार 🤝
अपर्णा
अपर्णा
22nd Jun, 2022

Share

जोडीदार कसा हवा
पहिला पाऊस
अथांग सागर
यांची जादू कळणारा हवा
कवितेच्या आर्ततेला
कळवळणारा हवा
हातात माझा हात घेऊन
संथ सोबत प्रवास हवा
असतील तारका लाखो जरी
माझ्या वरच भाळणारा हवा
अप्सरा ❤️

178 

Share


अपर्णा
Written by
अपर्णा

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad