Bluepad | Bluepad
Bluepad
बाप.,.....
रुपाली आव्हाड
22nd Jun, 2022

Share

अस्तित्वाची ओळख असते,
आपण जगत आहोत, हेच खूप काही असते,
सावली असते मायेची,तर कधी फणसा सारखं काटेरी असते....
ज्यांच्यामुळे प्रत्येक दिवस ती फक्त बापाची पुण्याई असते.....

169 

Share


Written by
रुपाली आव्हाड

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad