Bluepad | Bluepad
Bluepad
तुझा दास
रवींद्र
रवींद्र
13th Jun, 2020

Share

समर्था तुला पाहणे माझा ध्यास आहे,
तुझ्या नामस्मरणाचा हव्यास आहे,
तू माझा व्यास आहे, मी तुझा दास आहे //

होतो मी अज्ञानात जगात,
ना पाप पुण्यांचा हिशोब बघत,
तुझी भेट व्हावी कस आलं मनात.
तू माझा व्यास आहे, मी तुझा दास आहे //

तुझ्या दर्शनाचा लाभ योगियांचा योग,
तुझ्या स्पर्शाने सरले जीवनाचे भोग,
विषय वासनेचे सगळे सुटतील रोग.
तू माझा व्यास आहे, मी तुझा दास आहे //

एकदा जो गेला शरण, फिटले त्याचे सारे ऋण,
दोष सगळे जाती, "जैसे आग लागता जळे तृण,
त्यांचे निरूपण ऐकता, येतील सगळे चांगले गुण.
तू माझा व्यास आहे, मी तुझा दास आहे //
तुझा दास
0 

Share


रवींद्र
Written by
रवींद्र

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad