Bluepadఇసుక తక్కెడ పేద తక్కెడ
Bluepad

ఇసుక తక్కెడ పేద తక్కెడ

డా.ఎం.హరికిషన్
13th Jun, 2020

Share

*ఇసుక తక్కెడ పేడ తక్కెడ(జాతీయం వెనుక కథ )* - డా.ఎం.హరికిషన్-9441032212-కర్నూలు
**************************
ఎటువైపు చూసినా మోసమే వుండి అంతా లొసగులు అబద్దాలతో నిండిపోయి, ఏమీ అర్ధంగాక గందరగోళానికి గురయినప్పుడు... ఈ వ్యవహారమంతా ఇసుక తక్కెడ పేడతక్కెడలాగుందే అని అంటూ వుంటారు.

అసలు ఈ జాతీయం ఎలా వచ్చింది ఇసుక తక్కెడేంది, పేడతక్కెడేంది అని ఆరా తీస్తే మనకు ఒక గమ్మత్తయిన కథ కనబడుతుంది.

ఒక ఊరిలో ఇద్దరు దొంగలు వుండేవాళ్ళు. ఒకని ఇళ్ళేమో ఉత్తరం వైపు, మరొకని ఇళ్ళేమో దక్షిణం వైపు. వాడు దొంగని వీనికి తెలీదు. వీడు దొంగని వానికి తెలీదు. ఇద్దరూ ఎదుటి వాళ్ళను మాటలతో బోల్తా కొట్టించి మోసం చేయడంలో ఆరితేరినవాళ్లే.

ఒకసారి వాళ్ళలో ఒకడు ఒక కావడి తీసుకొని దానికి రెండువైపులా రెండు ఇసుక కుండలు పెట్టి, అవి కనబడకుండా చిరిగిపోయిన బట్టలు కట్టి భుజానికి తగిలిచ్చుకోని ఎవరిని మోసం చేద్దామా అని వెదుక్కుంటా పోసాగాడు.

సరిగ్గా అదే సమయానికి ఇంకొకడు కూడా ఒక కావడి తీసుకోని రెండు వైపులా రెండు పెండతో నింపిన కుండలు పెట్టి, అవి కనబడకుండా ఒక పాత మసిబట్ట కట్టి భుజానికి తగిలిచ్చుకోని మోసం చేయడానికి ఎవరు దొరుకుతారా అని వెదుక్కుంటా బైలు దేరాడు.

వాళ్ళిద్దరూ అనుకోకుండా ఒక సత్రం వద్ద కలుసుకున్నారు. వాని మొహం వీడు గానీ, వీని మొహం వాడు గానీ ఎప్పుడూ చూల్లేదు. దాంతో ఇద్దరూ ఎదుటోడు చాలా మంచోడు అని అనుకున్నారు. ఒకరితో ఒకరు మాటల్లో పడ్డారు.

మధ్యలో ఇసుక దొంగ "అనా.. .. అనా... ఎక్కడికి పోతావున్నావు. ఏముంది నీ కావడిలో అన్నాడు.

అప్పుడు వాడు. "ఆ... ఏం లేదు. నేను పెద్ద రత్నాల వ్యాపారిని. ఈ రెండు కుండలనిండా మేలు జాతి రత్నాలు వున్నాయి. దారిలో దొంగల భయం ఎక్కువ గదా... అందుకని కుండలకు పాత బట్టలు కట్టినాను. మా పాప పెళ్ళీడు కొచ్చింది. ఈ రత్నాలు అమ్మి బంగారం కొని పాపకు నగలు చేపియ్యాల" అన్నాడు.

ఆ మాటలు వినగానే ఇసుక దొంగ "అబ్బ... వెదకబోయిన తీగ కాలికి తగిలినట్లు వీడు కనబన్నాడు. ఎట్లాగయినా వీన్ని మోసం చేయాలి" అనుకున్నాడు.

అంతలో పేడ దొంగ "అవును... నువ్వేమి చేస్తా వుంటావు. నీ కుండల్లో ఏమున్నాయి" అన్నాడు. దానికా ఇసుక దొంగ చిరునవ్వుతో "అనా... నేను నీ లాగే వ్యాపారినే. కాకపోతే నగల వ్యాపారిని. మంచి మేలు జాతి రత్నాలు కొని వాటిని బంగారంలో పొదిగి విలువైన హారాలు తయారు చేసి అమ్ముతుంటాను. ఈ రెండు కుండలనిండా బంగారం వుంది. దాన్ని అమ్మి విలువయిన రత్నాలు కొనాలని పోతున్నాను" అన్నాడు.

ఆ మాటలినగానే పేడదొంగ "అబ్బ.... దొరికినాడురా కావలసినోడు. వీన్ని ఎట్లాగయినా మోసం చేసి వీని దగ్గరున్న బంగారం కొట్టేయ్యాలి" అనుకున్నాడు.

వెంటనే "అరెరే... మనిద్దరినీ ఆ దేవుడు ఒక్క చోట కావాలనే కలిపినట్టున్నాడు. నీకు కావలసిన బంగారం నా దగ్గరుంది. నాకు కావలసిన మేలు జాతి రత్నాలు నీ దగ్గరున్నాయి. మనం ఒకరి కావడి మరొకరు మార్చుకుంటే సరి" అన్నాడు. ఆ మాటలకు ఇసుకదొంగ లోపల్లోపల "పడిందిరా పిట్ట" అని నవ్వుకుంటా "అలాగే నువ్వెలా చెప్తే నేనలాగే" అన్నాడు.

నీ కావడిలో ఏముందో చూపించు అంటే అవతలి వాడు కూడా నీ కావడిలో ఏముందో నువ్వూ చూపించు అంటారు గదా... అందుకని ఇద్దరు గూడా మారు మాట్లాడకుండా.. ఎదుటివాన్ని మోసం చేస్తున్నాం అనుకుంటా సంబరంగా ఒకరి కావడి మరొకరు మార్చుకున్నారు.

మార్చుకున్నాక మరుక్షణం గూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఇసుకదొంగ "అనా... జాగ్రత్త. దారిలో దొంగలుంటారు. నీ దగ్గరున్నది బంగారం అని తెలిస్తే అంతే.. చీకటి పడకముందే తొందరగా ఇంటికి చేరుకో” అన్నాడు.

దానికి వాడు "తమ్ముడూ నువ్వు కూడా రత్నాలను జాగ్రత్తగా ఇంటికి తీసుకొని పో" అంటూ వాడు బైలు దేరాడు.

ఇద్దరూ సంబరంగా పరుగు పరుగున ఇంటికి చేరుకొని కావడి మీద వున్న బట్ట తీసి చూస్తే ఇంకేముంది ఇసుక దొంగ చేతికి పేడ అంటుకుంది. పేడ దొంగ చేతికి ఇసుక వచ్చింది. "అమ్మో నేనే పెద్ద దొంగను అనుకుంటే, ఆవతలోడు నా కన్నా నాలుగాకులు ఎక్కువే చదివినట్లున్నాడే" అనుకుంటా ఇద్దరూ గమ్మున నోరుమూసుకున్నారు. ఇదీ కథ.

మిత్రులారా.. .కథ విన్నారుగా... ఈ కథ నుంచే అంతా మోసం అనే అర్థంలో... "ఇసుక తక్కెడ - పేడ తక్కెడ" అనే జాతీయం వచ్చింది.
**************************
డా.ఎం.హరికిషన్-కర్నూలు-9441032212
**************************
*మేకపోతు గాంభీర్యం* (జాతీయం వెనుక కథ - డా.ఎం.హరికిషన్-కర్నూలు-9441032112)
**************************
కొందరు పైకి గంభీరంగా ఏ ఆపద వచ్చినా తనకు ఏమీ కానట్లుగా, కొంచం గూడా భయం లేనట్లుగా ప్రవర్తిస్తూ వుంటారు. కానీ లోపల మాత్రం భయంతో ఎప్పుడు ఏమయితాదో ఏమో అని వణికి పోతూంటారు. వీళ్ళను చూసే వేమన

"మేడి పండు చూడ మేలిమై యుండును
పొట్టవిప్పి చూడ పురుగులుండు
పిరికివాని మదిని బింకమీలాగురా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ" అని పద్యం చెప్పారు. మేడిపండు చూడ్డానికి అందంగా, గుండ్రంగా, నున్నగా మిలమిలలాడుతూ మెరిసిపోతా వుంటుంది.

కానీ దాని లోపల చూస్తే చిన్న చిన్న ఈగలు అనేకం వుంటాయి. అవి బైటకి కనబడవు. అలాగే పిరికివాళ్ళు లోపల ఎంత భయమున్నా అది బైటకు కనబడనీయకుండా గంభీరంగా కనబడడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు అని ఈ పద్యం అర్థం. మనలో చాలా మంది ఇలాంటి వాళ్ళే.

ఇంతకూ ఈ జాతీయం ఎలా వచ్చిందో, దాని వెనుక వున్న కథ ఏమో తెలుసుకోండి.

ఒక వూరిలో ఒక మేకల మంద వుండేది. అందులో ఒక మేకపోతు బాగా లావుగా, ఎత్తుగా, అందమైన కొమ్ములతో, మూతికింద గడ్డంతో చూడ్డానికి భలే అందంగా గంభీరంగా వుండేది. దాని యజమాని దానిని మిగతా మేకలతో బాటు రోజూ పక్కనే వున్న అడవిలోనికి పొద్దున్నే తీసుకెళ్ళేవాడు. బాగా మేసినాక సాయంత్రం తిరిగి ఇంటికి తీసుకొని వచ్చేవాడు.

ఒక రోజు ఆ మేకపోతు పచ్చని ఆకుకోసం వెదుక్కుంటా వెదుక్కుంటా చానా దూరం పోయింది. తిరిగి వద్దామంటే మంద ఎక్కడుందో తెలీలేదు. దాంతో దారి తప్పి అడవి బైటకు రావాల్సింది కాస్తా సక్కగా అడవిలోకి పోయింది. తిరిగి తిరిగి అలసిపోయింది. దానికి ఒకటే భయం. అడవిలో సింహాలు, పులులు, తోడేళ్ళు వుంటాయి గదా. పొరపాటున వాటి కంటపడితే అంతే. కమ్మగా చప్పరించేస్తాయి. దాంతో అది గజగజగజ ఒణుక్కుంటా అటు ఇటూ చూస్తా ఒక్కొక్క అడుగే జాగ్రత్తగా వేయసాగింది.

అంతలో దానికి ఒక సింహం ఎదురయింది. దాన్ని చూడగానే పై ప్రాణాలు పైన్నే పోయాయి. నోట మాట రాక ఎక్కడిదక్కడ ఆగిపోయింది. సింహం ఆ మేకపోతును చూసింది... అది అంతకుముందు చిన్న చిన్న మేకల్ని చూసింది గానీ అంత పెద్ద మేకపోతును ఎప్పుడూ చూల్లేదు. అదీ గాక దానికి పెద్దగా గడ్డం పెరిగి వుంది. అట్లా గడ్డమున్న మేకపోతును చూడ్డం అదే మొదటిసారి.

దాంతో సింహం కొంచెం అనుమానంగా "ఎవరు నువ్వు... చూడ్డానికి మేకలాగే వున్నావు గానీ మేక కంటే చానా పెద్దగా వున్నావు. అదీగాక గడ్డం పెంచుతా వున్నావు. ఎందుకు" అనింది.

సింహం మాటలతో మేకపోతుకు పక్కడలేని ధైర్యం వచ్చింది. ఇదేదో తెలివి తక్కువ దాని మాదిరుంది. ఎట్లాగైనా సరే దీన్నించి తప్పించుకొని బైటపడాలని "నేను మేకలకు రాజును. ఈ అడవిలో ఇరవై ఏనుగులను, పది పెద్ద పులులను, ఒక్క సింహాన్ని చంపుతానని... అలా చంపేంత వరకు గడ్డం తీయనని ప్రతిజ్ఞ చేశాను. ఇప్పటికే ఇరవై ఏనుగులను, పది పెద్ద పులులను నా కొమ్ములతో కుమ్మి కుమ్మి చంపాను. ఇంక సింహమొక్కటే మిగిలింది. కానీ నేనింత వరకు సింహం ఎలా వుంటుందో చూడలేదు. దాంతో ఈ అడవిలో అదెక్కడుంటాదో కనుక్కోలేకుంటున్నా. నీకేమైనా సింహం ఎలా వుంటాదో ఎక్కడుంటాదో తెలుసా... దాన్నొక్కదాన్ని చంపితే ఈ గడ్డం తీసేయొచ్చు" అనింది గంభీరంగా.

ఆ మాటలకు సింహం అదిరిపోయింది. “అమ్మో... దీనికి నేను సింహాన్ని అని తెలిస్తే ఇంకేమన్నా వుందా.. ఇక్కడికిక్కడే చంపి పాడేస్తాది" అని బెదపడి ఒణుక్కుంటా "ఏమో... సింహాన్ని నేను గూడా ఎప్పుడూ ఈ అడవిలో చూడలేదు... నాకు తెలిసి ఈ అడవిలో సింహాలు కూడా అస్సలు లేవు. అదిగో దూరంగా కొండలు కనబడుతున్నాయి చూడు అక్కడ ఇంకో అడవి ఉంది. ఆ అడవిలో ఏమైనా వుంటాయేమో. అక్కడికి పో" అంటూ గిరుక్కున తిరిగి వెనక్కు తిరిగి చూడకుండా పారిపోయింది.

సింహం అలా పారిపోయిన మరుక్షణమే మేకపోతు గూడా వెనక్కి తిరిగి పరుగు అందుకొని చివరికి మందలో కలిసి 'హమ్మయ్య' అనుకొంది.

మేకపోతుకు లోపల ఎంత భయమున్నా దానిని సింహానికి కనబడనీయకుండా గంభీరంగా మాట్లాడి దాన్నే భయపెట్టగలిగింది గదా. అందుకే ఈ కథలోంచే "మేకపోతు గాంభీర్యం" అనే జాతీయం పుట్టింది.
**************************డా.ఎం.హరికిషన్ - కర్నూలు - 9441032212
**************************
*ఇద్దరూ ఇద్దరే / దొందూ దొందే / గంతకు తగ్గ బొంత* ( జాతీయం వెనుక కథ - డా.ఎం.హరికిషన్-కర్నూలు-9441032212)
**************************
ఇద్దరూ ఇద్దరే అంటే ఒకరు ఎక్కువ కాదు, ఒకరు తక్కువ కాదు. అన్నిట్లో ఇద్దరూ సమవుజ్జీలే అని అర్థం. అది చదవడంలో కావచ్చు, సాహసాలు చేయడంలో కావచ్చు, జ్ఞానంలో కావచ్చు, ఆటపాటలలో కావచ్చు... ఇద్దరి మధ్య తీవ్రమైన పోటీ వుండి ఎవరు గెలుస్తారో, ఎవరు ఓడతారో చెప్పలేనప్పుడు, ఎవరినీ తీసివేయడం సాధ్యం కానప్పుడు ఇద్దరూ ఇద్దరే అనే జాతీయం వాడతాం.

దీనికి పూర్తిగా వ్యతిరేకార్థంలో "దొందూ దొందే" అనే జాతీయం వచ్చింది. ఇద్దరూ తెలివి తక్కువ వాళ్ళే, ఇద్దరూ మూర్ఖులే, ఎవరూ గొప్ప వాళ్ళు కాదు. ఒకరిని మించిన మూర్ఖులు మరొకరు అని చెప్పడం కోసం దొందూ దొందే అని నవ్వుతూ అంటాం.

దీని వెనుక ఒక కథకూడా సరదాగా వాడుకలో వుంది.

ఒకూర్లో ఒక పిల్లోడు వుండేవాడంట. వానికి చిన్నప్పటినుంచీ నత్తి. పాపం చాలా మంది వాని నత్తిమాటలు విని వెక్కిరించేవాళ్ళంట. దాంతో ఆ పిల్లోడు పెరిగి పెద్దయ్యాక పెళ్ళి చేయడం చాలా కష్టమయిందట. దాంతో వాళ్ళ నాయన బాగా ఆలోచించి “రేయ్... మనూరికి ఇటుపక్క ఏడూర్లు, అటు పక్క ఏడూర్లు అన్నిట్లోనూ నీ నత్తి గురించి అందరికీ తెలిసిపోయి... చచ్చినా పిల్లనివ్వమని వచ్చినవాడు వచ్చినట్టు వెనక్కి తిరిగిపోతున్నాడు. దిగే గడప, ఎక్కే గడపే గానీ పని పూర్తి కావడం లేదు. కాబట్టి ఇక్కడికి దూరంగా నీ గురించి ఎవరికీ తెలీని వూర్లో ఏదయినా సంబంధం వెతికి తెస్తాను. అమ్మాయి తరుపు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడుగానీ, పెళ్ళిలో గానీ పొరపాటున గూడా నువ్వు నోరిప్పకు. నీకు చాలా మొహమాటం, సిగ్గు, కొత్త వారితో అంత తొందరగా మాట్లాడడు అని చెబుతాం" అన్నాడు. దానికి వాడు సరే అలాగే అన్నాడు.

ఆ పిల్లోని నాన్న చాలా దూరప్రాంతంలో ఒక సంబంధం వెదికి కష్టపడి కొడుక్కి పెళ్ళి చేశాడు. పెళ్ళయ్యాక పెళ్ళికూతురు, పెళ్ళి కొడుకులని పల్లకిలో కూచోబెట్టుకోని వూరేగింపుగా తీసుకొని పోతున్నారు.

దారిలో వరుసగా చింతచెట్లు వచ్చాయి. అన్నిటికీ తెల్లగా పూలు పూచాయి. చూడ్డానికి చాలా మధురంగా వున్నాయి. ఆ చింతచెట్లు చూచిన సంబరంలో అంతవరకు నోరిప్పని పెళ్ళి కొడుకు తనకు నత్తన్న విషయం మరచిపోయి పెళ్ళికూతురితో...

"తింతతెట్లు పూతినాయి తూతావా" అన్నాడట. ఆ మాటలు విన్న పెళ్ళికూతురు "ఆ తూడకేం... పూతేకాలం వత్తే పూతక పోతాయా" అనిందట.

ఆ ఇద్దరి మాటలు విని చుట్టు పక్కల వాళ్ళందరూ "అరెరే.. ఏమో అనుకున్నాం కానీ... పెళ్ళి కొడుక్కే కాదు పెళ్ళి కూతురికి గూడా నత్తే, దొందూ దొందే" అనుకుంటూ పడీపడీ నవ్వినారంట. ఇదీ ఈ జాతీయం వెనుక వున్న కథ.
**************************
డా.ఎం.హరికిషన్-కర్నూలు-9441032212
**************************
*ఉడుతా భక్తి (జాతీయం వెనుక కథ)* - డా.ఎం.హరికిషన్-కర్నూలు-9441032212
**************************
ఉడుతా భక్తి అంటే ఎవరికి వారు వారికి చేతనైనంత సహాయం చేయడం. అది రూపాయ కావచ్చు, వెయ్యి రూపాయలు కావచ్చు. నీ స్థితికి తగినంత సహాయం చేస్తే రెండూ సమానమే. చేయాలి అనే కోరిక ముఖ్యం. ఒక్కొక్క నీటి బొట్టే పెద్ద వానగా మారినట్లు అనేక మంది చేసే చిన్న చిన్న సహాయాలే పెద్ద మొత్తంగా మారిపోతాయి. భూకంపాలు, వరదలు, తుఫాన్లు లాంటి అపదలు సంభవించి ప్రజలు వున్నదంతా కోల్పోయి వీధిన పడినపుడు... దేశమంతా ఒక్కటై చేతులు కలిపి చేసే చిన్న చిన్న సహాయాలే వాళ్ళ జీవితాల్ని నిలబెట్టి కొత్త జీవితానికి నాంది వేస్తాయి. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు గూడా నా దగ్గర వున్నది చాలా చిన్న మొత్తం గదా... దీని వల్ల ఎవరికీ ఏమీ ఉపయోగం వుండదు అని భావించకుండా ఎవరికి వారు వారికి తోచినంత, చేతనైనంత సహాయం చేస్తూ ఆపదల్లో అండగా నిలబడాలి. ఏదైనా ఒక మంచి పని తలపెట్టినప్పుడు మనవంతుగా మనం అందించే ఈ తోడ్పాటునే ఉడుతా భక్తి అంటారు.

ఈ జాతీయం మన ఇతిహాసమైన రామాయణ గాధ నుండి వ్యాప్తి చెందింది. రావణాసురుడు సీతాదేవిని అపహరించి లంకలోని అశోకవనంలో బంధించాడు. శ్రీరాముడు సీతాదేవి జాడకోసం వెదుకుతూ సుగ్రీవునితో స్నేహం చేసి అతని శత్రువైన వాలిని సంహరించి కిష్కింధ నగరానికి సుగ్రీవుని రాజుగా చేశాడు. సుగ్రీవుడు రామునికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం సీతాదేవిని వెదకడానికి సైన్యాన్ని నాలుగు వైపులా పంపించాడు. దక్షిణం వైపు వెళ్ళిన హనుమంతుడు అడ్డం వచ్చిన సముద్రాన్ని దాటి లంకకు చేరాడు. అశోకవనంలో సీత వున్నది కనుక్కొని తిరిగివచ్చి రామునికి చెప్పాడు. రాముడు లంకపై దండెత్తడానికి వానర సైన్యంతో బైలు దేరాడు. సముద్రాన్ని దాటడం కోసం దారి ఇవ్వమని వేడుకున్నా సముద్రుడు లెక్కచేయలేదు. దాంతో ఆగ్రహించిన రాముడు సముద్రం మీదకు బాణం ఎక్కు పెట్టాడు. భయపడ్డ సముద్రుడు చేతులు జోడించి రాముని ముందు ప్రత్యక్షమై తనపై వేసే రాళ్ళు, చెట్లూ అన్నీ నీటిలో తేలేలా చేస్తానని వారధి కట్టి సముద్రం దాటమని చెప్పాడు. దాంతో వానరులంతా పెద్ద ఎత్తున ఉత్సాహంతో ఆనకట్ట కట్టడం మొదలు పెట్టారు. ఈ కథంతా ఇక్కడ ఎందుకు చెబుతున్నా అనుకుంటున్నారా... ఇక్కడే మన అసలు కథ మొదలయ్యేది అందుకన్నమాట.

వానరులంతా పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఆనకట్ట కడుతున్నారు గదా... అక్కడ ఒక చెట్టుమీద ఒక చిన్న ఉడుత వుంది. దానికి రాముడంటే చానా ఇష్టం. తానుగూడా రామునికి ఆనకట్ట కట్టడంలో సహాయపడాలి అనుకొంది.

కానీ ఉడుత ఎంతుంటాది. మన పడికెడంత. అది సహాయం చేస్తే ఎంత, చేయకుంటే ఎంత. కానీ ఆ ఉడుత అట్లా అనుకోలేదు. రాముడు చేయబోయే

ఈ మంచి పనికి తాను తోడుగా నిలబడాలి అనుకొనింది. వెంటనే పోయి ఇసుకలో పొర్లాడింది. అప్పుడు దాని ఒళ్ళంతా ఇసుక అంటుకోగానే సంబరంగా వురుక్కుంటా ఆనకట్టమీదకు పోయి, అక్కడ ఇసుకంతా విదల్చసాగింది. అట్లా ఆ ఉడుత ఒక్క క్షణం గూడా ఆగకుండా అలసిపోకుండా మరలా మరలా చేయసాగింది.

రాముడు ఆ ఉడుత భక్తిగా చేస్తున్న పనిని చూశాడు. దాన్ని ప్రేమగా తన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు. తమ్ముడు లక్ష్మణునికెళ్ళి చూసి "చూశావా... తమ్ముడు... ఇది నిజమైన భక్తి అంటే. ప్రతి ఒక్కరూ ఇలా తమంతట తాము, తనకు చేతనైనంత సహాయం చేస్తూ మంచి పనులకు మద్దతుగా నిలబడాలి. అప్పుడే లోకంలో ధర్మం నాలుగు పాదాల మీద నడుస్తుంది. మనకు ఏం చేతనవుతుందిలే, మనం సహాయం చేస్తే ఎంత, చేయకుంటే ఎంత, మనం సహాయం చేసినా అది పెద్దగా ఉపయోగపడదులే... ఇలాంటి భావనలు వదలుకోవాలి. ఇక్కడ మనస్ఫూర్తిగా చేస్తున్నామా లేదా అనేదే ముఖ్యం. " అంటూ ఆ ఉడుత వీపు మీద ప్రేమగా మూడు వేళ్ళతో నిమిరాడు.

అంతకు ముందు వరకు ఉడుతకు వీపుమీద చారలు వుండేవి కాదంట. రాముడు ఎప్పుడైతే సంతోషంగా నిమిరాడో ఆ చేతివేళ్ళ గుర్తులు ఉడుత మీద పడి అట్లాగే శాశ్వతంగా వుండిపోయాయట. ఇప్పటికీ మనం ఉడుత వీపుమీద గుర్తులు చూడవచ్చు. అప్పటినుంచీ చిన్నదైనా పెద్దయినా ఎవరికి చేతనైన సాయం వారు చేస్తే దానిని ఉడుతా భక్తి అంటారు.
**************************
డా.ఎం.హరికిషన్-కర్నూలు-9441032212
**************************
కథ నచ్చితే *SHARE* చేయండి. రచయిత పేరు తీసేయకండి. మార్చకండి.

12 

Share


Written by
డా.ఎం.హరికిషన్

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad