Bluepad | Bluepad
Bluepad
मि ऐकल्याले छञीचे मनोगत
Pallavi Bhosale
Pallavi Bhosale
15th May, 2022

Share

मी एक छञी बोलत आहे.माझा उपयोग पावसाळ्याच्या दिवसात मोठ्या प्रमाणात केला जातो.पावसाळ्यात मी पडणाऱ्या पावसापासून तुमचे रक्षण करते.या शिवाय आजकाल उन्हाळ्यातही माझा उपयोग केला जातो.उन्हाळ्याच्या दिवसातील तीव्र उन्हापासून शरीराचे संरक्षण करण्यासाठी मला वापरले जाते.पावसाळ्यात पडणारे पावसाचे पाणी अडवून मी बाजूला टाकते.या शिवाय उन्हाळ्यात सूर्याचे ऊन शरीरावर पडण्यापासूनही मी तुमचे रक्षण करते.
मि ऐकल्याले छञीचे  मनोगत

120 

Share


Pallavi Bhosale
Written by
Pallavi Bhosale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad