Bluepad | Bluepad
Bluepad
निमित्त
2598
2598
15th May, 2022

Share

आशाळभूत नजरेने ती . चहुकडे पाहत होती
पोटात भूकेचा उसळलेला डोंब तीला स्वस्थता लाभू देत नव्हता .
भर उन्हाळ्यात रस्ताही चांगलाच तापल्या मुळे तीच्या अनवाणी पायातला चटके बसत होते
आंगावर घातलेल्या कपड्यातून घामाच्या धारा वाहत होत्या कपडे जिर्ण असून ठीकठीकाणी फाटल्यामुळे तीचे अंगाचे प्रदर्शन होत होते
अर्धी लज्जा संभाळत ती फाटलेल्या कपड्यांना वर वर सरकवत असतानाही

0 

Share


2598
Written by
2598

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad