Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

BHARAT KOTKAR
BHARAT KOTKAR
15th May, 2022

Share

काय नातं तुझं माझं
कोण मी आहे
का काळजी करतो तुझी
डोळे नित तुझी वाट पाहे ....
जागतो रातभर
डोळा लागत नाही
तळमळतो जीव माझा
जेव्हा आठवण तूझी होई....
माझा मीच नाही राहिलो
आणि तुझाही होत नाही
मरण यातना होऊन ही
मात्र जीव जात नाही.....
तडफड होते काळजात
नयनात आश्रु येई
हुंदके घेवून मन
कंठ दाटून पाही...

0 

Share


BHARAT KOTKAR
Written by
BHARAT KOTKAR

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad