Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

2548
2548
15th May, 2022

Share

चालना तू थोडे
माझ्या सोबतीने,
मिटून जाऊदे ते अंतर
जरा प्रेमाने
वाढूदे जवळीक तुझी
माझी एकमेकाच्या
सहवासाने
भेटायचे आहे असेच मला
तुला रोज नव्याने कोणत्या
ना कोणत्या बहानाने

0 

Share


2548
Written by
2548

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad