Bluepad | Bluepad
Bluepad
शब्द!!
मंगेश पी. इंगळे
मंगेश पी. इंगळे
14th May, 2022

Share

शब्द च माझे सखे,
अण शब्द च माझे सोबती.
विचारांच्या गर्दीत या,
अलगद येऊन बसती.
मंगेश पी इंगळे

233 

Share


मंगेश पी. इंगळे
Written by
मंगेश पी. इंगळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad