Bluepad | Bluepad
Bluepad
भक्ती
Nilambri Kolhare ( Ashtekar)
Nilambri Kolhare ( Ashtekar)
14th May, 2022

Share

वाहे ओसांडुनी
भक्ति भाव
नोहे कोणतेच माप
मोजावया
जाणीव ती आत्म्याची
असे परमात्म्याला
नसे कुठली हाव
असा भक्ती भाव
भावानची घालमेल
जीवाचा नाही मेळ
अशी श्रध्दा कोठे
माझे स्वामीचे मन खुप मोठे
नको अहंभाव मनी
असावे सतत
स्वामी अंतकरणी
लोंटागण माझे स्वामीच्या चरणी
जय जय स्वामी समर्थ

239 

Share


Nilambri Kolhare ( Ashtekar)
Written by
Nilambri Kolhare ( Ashtekar)

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad