Bluepad | Bluepad
Bluepad
आयुष्याची शिदोरी
Pooja Korde
Pooja Korde
14th May, 2022

Share

आयुष्य हे कधीच सोपे नसते किंवा ते कधी कोणाला वाटत असते...ते नेहमीच एका ताटात ठेवलेल्या प्रसाद्याच्या शिराप्रमाणे भासते .. भेटते सर्वांना पण प्रत्येकाला कितीही आवडत असले तरी पोट भरून कधीच भेटत नाही किंवा तो परत खाण्याचा हाव्यास नेहमीच असतो.... ते नेहमीच नवीन आव्हान देत असते . नविन इच्छापूर्तीचे बळ देते. पण त्या नविन आव्हानांना पेलावताना खरी त्याची कसोटी लागते... ती कसोटी पार करताना मनाची सचोटी बाळगणे महत्वाचे असते... पण त्याच क्षणी तो हुलकावत राहतो... आणि प्रसंगी पुन्हा एकदा साहस एकवटून तो अशक्य आणि अफाट असा विजयाला गवसणी घालतो......
#आयुष्याची शिदोरी

189 

Share


Pooja Korde
Written by
Pooja Korde

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad