Bluepad | Bluepad
Bluepad
खरे माहेर
मंजुषा यशवंत दूनाखे
14th May, 2022

Share

करोनाच्या काळात गोंदवलेला जाता आले नाही परवा अचानक जाण्याचा योग आला तेव्हा गोंदवलेला जाताना सुचलेले शब्द गुंफले काव्यात
🙏🙏 श्रीराम जय राम जय जय राम🙏🙏
खरे माहेर
अनुग्रह घेतला आणि गुरुगृह झाले माझे माहेर ll
गुरूंनी दिला मला श्रीराम नामाचा आहेर ll
लाभले समाधान हलका झाला दुःखाचा भार ll
आयुष्य लागले नामस्मरणी कळले जीवनाचे सार ll
🙏 जय श्रीराम 🙏

175 

Share


Written by
मंजुषा यशवंत दूनाखे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad