Bluepad | Bluepad
Bluepad
अनुभव
K
Kiran Jaitmahal
14th May, 2022

Share

वेळेला दिलेला मान आणि
वेळेनुसार केलेला अपमान
उभ्या आयुष्यात मानसाला
कधीच विसरता येत नाही 💯💯💯💯💯

179 

Share


K
Written by
Kiran Jaitmahal

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad