Bluepad | Bluepad
Bluepad
मद्दपाश एक भयानक मनोविकार
bhagwan pachbhai
bhagwan pachbhai
14th May, 2022

Share

दारुचे व्यसन ही केवळ वाईट सवय नसून तो एक रोग आहे दारू पिणारा हा माणूस मद्दपाश ( अल्कोहोलीझम) ह्या आजाराला बळी पडतो मौज म्हणून चारचौघे एखाद्या वेळी जेवढी दारू पितात त्यापेक्षा हा रोगी जास्त प्रमाणात आणि सतत दारू पित असतो केवळ दारू पिण्याच्या अतिरेकामुळे त्याची आर्थिक; शारीरिक; मानसिक व शारीरिक हानी होत असते तरीही तो दारू पितो राहतो असा माणूस ह्या रोगाचा बळी ठरलेला आहे असे समजावे आणि हे तेवढंच सत्य आहे कारण हे सर्व माझ्यासोबत घडलेलं आहे
मद्दपाश एक भयानक मनोविकार
मद्दपाश एक भयानक मनोविकार

118 

Share


bhagwan pachbhai
Written by
bhagwan pachbhai

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad