Bluepad | Bluepad
Bluepad
साक्षर
संजय गुरव
संजय गुरव
14th May, 2022

Share

कोऱ्या पाटीवर नवे स्वप्न
तळव्यावर जुने अक्षर आहे
जाणला कुठे अमर्याद सागर
खरेच का मी साक्षर आहे..?
©® सदासन

187 

Share


संजय गुरव
Written by
संजय गुरव

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad