Bluepad | Bluepad
Bluepad
दीप ज्योती परब्रह्म
छाया पंगे नासिक
14th May, 2022

Share

संस्कूती व वाड्मयात दीपाचे शेकडो संदर्भ आढळतात.दीप स्वयंप्रकाशित आहे व दूसर्यासाठी प्रकाशीत करतो.दीपामुळे जय मिळवता येतो.
दीप ज्योती परब्रम्ह, दीप ज्योती जनार्दन.
दीप ज्योती परब्रह्म
दीपो हरतु पापानि,सन्धादीप नमोस्तूते..
दीप हेच द्यान,प्रकाश व मांगल्य.दिपावर

0 

Share


Written by
छाया पंगे नासिक

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad