Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेम
gautam Sarode
gautam Sarode
14th May, 2022

Share

आपल्याला हवी असलेली माणसे आहे तशी स्वीकारावी लागतात.आपल्या हवी तशी ती भेटतील असे नाही.
Duryodhn

18 

Share


gautam Sarode
Written by
gautam Sarode

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad