Bluepad | Bluepad
Bluepad
शांती संदेश
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
14th May, 2022

Share

शांती संदेश
वाळवंटातले चोर लुटारु
इथं येऊन शांतीदूत झाले
जगात पसरवून अशांतता
म्हणे शांतीप्रिय झाले ...१
खायचे दाखवायचे दात वेगळे
नव्या रुपात सुळे आले
वेळीच ओळखा हिरव्या सापाला
बघता बघता बहुसंख्य झाले...२
उघडा डोळे बघा नीट
आम्ही दळतोय ते नेतात पीठ
खाऊन आमचेच मीठ पीठ
आमच्यावरच उलटू लागले...३
सावध व्हा माझ्या बांधवांनो
मनसुबे त्यांनी वेगळे आखले
आमचेच जयचंद चुचकारून
वेळोवेळी आम्हां कापले ...४
वाकड्या मेढीला वाकडा घम
होते शिवबाने मनी जाणले
खिंडीत गाठून अशा यवनाला
गनिम काव्याने वेळीच होते ठेचले ..५
कवि अटलविलास

190 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad