Bluepad | Bluepad
Bluepad
❤️✒️
अपर्णा
अपर्णा
14th May, 2022

Share

क्षण एक थांब असा
हवासा होऊन
एकदाच डोळी तुला
घेते साठवून
शब्द दे कवितेस माझ्या
तु यमक होऊन.
अप्सरा ❤️✒️

244 

Share


अपर्णा
Written by
अपर्णा

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad