Bluepad | Bluepad
Bluepad
ingraji bolane ( 57 ) A
N
Nandini Kailaje
14th May, 2022

Share

ingraji bolane (57)A
Hello !
How are you ?
Aaj aapan Bhutkaalachi (Past Tense )
Chi 6 sahaa vaky banvinaar .
Tyacha arth samjun ghenaar .
Tyanche prashn banvinaar .
Tyache Uttar samor lihinaar .
Paath karanaar ,
aani sanvaad karnaar.
Jamel naa ?
Aajacha paath kasa vaatala saangaa .
Aaj evhadhech.
Nandini Kailaje

58 

Share


N
Written by
Nandini Kailaje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad