Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेम म्हणजे काय
vijay bade
vijay bade
14th May, 2022

Share

गुलाब फुल देणं
प्रेम नस्त
पाकळी समान तिला जपण
प्रेम आस्त
तिला हसवांन
प्रेम नास्त
तिच्या सोबत रडणं
प्रेम असत
  • विजय बडे

28 

Share


vijay bade
Written by
vijay bade

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad