Bluepad | Bluepad
Bluepad
नात्याची माळ
प्रणाली कैलास डहाट
14th May, 2022

Share

नात्यात रंग भरतांना।
स्वतः रंगहीन व्हावं।
आठवणी त्या गाभाऱ्यात।
स्वतःला येवढं का गुरफटून घ्यावं।
विणलीस की तू ती नात्यांची माळ।
आता होऊ दे घट्ट ।
सैल सोड थोडी ती नात्याची गाठ
नात्याची माळ

231 

Share


Written by
प्रणाली कैलास डहाट

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad