Bluepad | Bluepad
Bluepad
देवाबद्दल विचार
लव मोरे
लव मोरे
14th May, 2022

Share

रोजचाच विचार आहे.देवाच्या कृपेने आज सगळं काहि व्यवस्थित आहे असं म्हणणाऱ्या लोकांना एक सांगायचं आहे कि, वाईट वेळ आल्यावर देवामुळे झालं असा विचार करताना थोडाफार विचार करावा. बस अजून काहि नाही सध्या एवढच.

173 

Share


लव मोरे
Written by
लव मोरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad