Bluepad | Bluepad
Bluepad
आयुष्य
vikas chavan
vikas chavan
14th May, 2022

Share

_*ज्याने जोडण्यासाठी कष्ट केलेत, तो तोडताना दहा वेळा विचार करतो, आयतं मिळालं की माणूस एका झटक्यात तोडतो, मंग ते काहीही असो...*_✅💯

85 

Share


vikas chavan
Written by
vikas chavan

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad