Bluepad | Bluepad
Bluepad
आठवणी
डाॕ.वैशाली कासार
डाॕ.वैशाली कासार
13th May, 2022

Share

आठवणी किती कोणाच्या
मनात साठतात प्रत्येकाच्या
येतात हळूवार मोरपिसासवे
क्षणात अलगद ढवळून जावे
अथांग मनाच्या डोहासी
तळाशी जेथे आठवणींचा खजिना असे
वेचावे की जपावे मनासी वाटे असे
अनंत अशा या आठवणी
घेऊन येतात मीश्र भावनांची गोणी
कधी हसू ओठावरी, कधी आसू नयनी आणी
आठवणींचा मोरपिसारा फूलत रहातो मनाच्या राणी
सूखावितो कधी दूखावितो मनाच्याच खाणी

181 

Share


डाॕ.वैशाली कासार
Written by
डाॕ.वैशाली कासार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad