Bluepad | Bluepad
Bluepad
...3.वात्सल्य 🤱🌹
माझी लेखणी ✍️
माझी लेखणी ✍️
13th May, 2022

Share

आई
आई तूझ्या उदरात
ममतेची ऊब गार
आई तुझ्याच हृदयात
मातृत्वाची गोड धार
आई तूच मंद झुळूक
कस्तुरी सुंगधी चंदन
आई तूच परिमळ
आई तूच ऊर्जा पवन
आई तूच प्रेमाचा सागर
मायेचा तूच भांडार
भरवते मायेने भाकर
केले जीवन तूच साकार
माय माझी पावसाची सर
ओलेचिंब मन निर्मळ
माय तूच वरुनदेव
माय किती आहे प्रेमळ
माय तूच पाळण्याची दोर
आई गोड गाते अंगाई
माय माझी साधिभोली
अंगनी फुले जाईजुई
शुभांगी एम पिंगळे बोरसे
मुल्हेर बागलाण नाशिक
...3.वात्सल्य 🤱🌹

0 

Share


माझी लेखणी ✍️
Written by
माझी लेखणी ✍️

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad