Bluepad | Bluepad
Bluepad
शब्द
अनुश्री
अनुश्री
13th May, 2022

Share

शब्द ओठातून सहज
निघून जातात नकळतच,
रागाच्या भरात बोलल्यावर
पश्चात्ताप होतो नकळतच...!
प्रेमाने बोले तरीही षडयंत्र वाटते
कसे आहेत हे शब्द समजेना?
रागात बोलो तरीही घमंड वाटतो
बोलावे कसे मध्य बिंदू मिळेना..!
विरहात शब्द
गळ्याशी घुटमळतात,
निशब्द ओठ माझे
तुझ्याशी बोलण्यासाठी धडपडतात....!
...✍️ कवयित्री अनुश्री
सौ. अनिता आबनावे ©®

114 

Share


अनुश्री
Written by
अनुश्री

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad