Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेमाची साथ !!
मंगेश पी. इंगळे
मंगेश पी. इंगळे
13th May, 2022

Share

आकाशाच्या सोबतीला, प्रकाशाची साथ.
चंद्राच्या या सोबतीला, चांदण्यांची साथ.
जाणून घ्यावे मलाही तिने द्यावी प्रेमाची साथ.
शब्ध माझे, ओठ माझे त्यावर तुझेच नाव.
हृदयात बसलाय सखे, तुझ्याच प्रेमाचा गाव.
तूच आहे नयनी माझ्या, मनाला तुझीच आस
नसतांनाही का ग होतात तुझ्या अस्तिवताचे भास.
येशील का तू, देशील का तू हातात माझ्या हात
निभावेल प्रेम मी याही जन्मी, घेईल जन्म सात.
आकाशाच्या सोबतीला, प्रकाशाची साथ.
चंद्राच्या या सोबतीला, चांदण्यांची साथ.
जाणून घ्यावे मलाही तिने द्यावी प्रेमाची साथ.
जाणून घ्यावे........
मंगेश पी इंगळे 8928182868

175 

Share


मंगेश पी. इंगळे
Written by
मंगेश पी. इंगळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad