Bluepadनिसर्ग
Bluepad

निसर्ग

A
Asha Bhide
9th Jun, 2020

Share

काल होते मी उधळीत रंग आसमंतात ।।आज उभी मी शुष्क एकटी श्रांत ।।ते रुजलेले रंग अनंत अंतरंगात आठवता मी बहरेन नव्याने मुक्त।।अखंड चाले सृष्टी चे हे अजब ऋतुचक्र।।चैतन्याने फुलवीत जावे होवूनी जरी रिक्त।।त्याच वृक्षास येतो कधी धुमार अन नवी पालवी
मग द्यायची सावली फक्त सावली फक्त!6 

Share


A
Written by
Asha Bhide

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad